professor_pic
فرامرز سهرابی اسمرود

فعالیت‌های اجرایی

كتاب‌های تالیفی

كتاب‌های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها