professor_pic
شجاع احمدوند

عناوین دروس

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی