professor_pic
محمدعلی دهقان دهنوی
محمدعلی دهقان دهنوی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد