professor_pic
مرتضی فرهادی کمره ای
مرتضی فرهادی کمره ای ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه پژوهشگری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1386). سواد و کتاب در کمره. رشد آموزش علوم اجتماعی، 1234، 36
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1387). ریشه های یارگیری و مشارکت در اندیشه و زندگی ایرانیان. کتاب علوم اجتماعی، 1234، 7
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1386). نوبر و نارس گیاه مردم شناسی. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 34 و 35
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1377). با تبسم و با رشته ای نخ. کتاب ماه هنر، 1، 1
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1376). گمانه ها و چون چراهایی بر دیدگری های بر نقوش صخره ای تیمره. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 9
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1375). گزارش مجموعه عظیم سنگ نگاره ها و نمادهای نویافته تیمره. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 7 و 8
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1387). گونه شناسی یاریگری ها و تعاونی ها. 1234، 2
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). شیوه های سنتی تولن بخشی زمین. سنبله، 1234، 60-65
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1379). بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش های بومی. 1234، 13 و 14
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). واره نوعی تعاون سنتی. کشاورزی، 1234، 2
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1372). بندشناسی. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 3 و4
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). زمینه های فرهنگی در منابع طبیعی. جنگل و مرتع، 1234، 25
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1372). گیاهان و درختان مقدس. آینده، 19، 4-6
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). نظریه های همکاری در کار اندیشه ورزان علوم اجتماعی. 1234، 1 و 2
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1379). ترانه های کار کارآوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 11 و 12
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1372). نیمه ور و کشاورزی نیمه وری که.... سنبله، 1234، 52
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه در ایران.... مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 5 و 6
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1379). مازنجیل، نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی، نگاهی مردم شناختی در.... کتاب ماه هنر، 1234، 23 و 24
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1380). آرنگ سازی و تیلون دادن. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9، 33
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1381). نقد آراء، در تعاریف و گونه شناسی مفهوم یاریگری. انسان شناسی، 1، 1
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1383). ساخت های جهانی همکاری. مطالعات اجتماعی ایران، 1234، 26
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1390). مختصات شیئ مقدس و اصل همربایی. کتاب علوم اجتماعی، 15، 41
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1390). کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین. جامعه پژوهی فرهنگی، 2، 1
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1390). بحران محیط زیست در ایران. کتاب علوم اجتماعی، 15، 41
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1393). مردم نگاری دانش ها و فن آوری های سنتی: "نان شب" مردم نگاران ایران. دانش های بومی ایران، پاییز و زمستان، 2
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1394). «به راه بادیه رفتن» (ربع قرن تلاش جمعی پیگیر و دشوار برای پیشبرد دانش اجتماعی بومزاد!، اما...)سخن سردبیر. فصلنامه علوم اجتماعی، پاییز، 70
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1393). سخن سردبیر. فصلنامه علوم اجتماعی، زمستان، 67
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1393). صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ آسیب شناسی روند توسعه پایدار در ایران. دانش های بومی ایران، بهار و تابستان، 1
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1393). جی غال اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم، چیدان، چکیدان...): گیاه مردم شناسی و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، زمستان، 67
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1392). گلخونه شناسی گونه ای گل حسرت : جوغاسم (جی غال اسمک، پیشوک، پیغوک، ...). فصلنامه علوم اجتماعی، زمستان، 63
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1394). سنجه هایی در زمان ناسنجی و تقویم ناداری دهقانانِ ایرانی. دانش های بومی ایران، 2، 4
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • فرهادی کمره ای مرتضی، سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران، خلاصه مقاله، آیا کشاورزی ایرانی بدوی است؟، 1383/09/11، 1383/09/12
 • فرهادی کمره ای مرتضی، بومی سازی علوم انسانی در ایران، 1387/01/01، 1387/01/01
 • فرهادی کمره ای مرتضی، بومی سازی علوم انسانی در ایران، article abstraction، مقاله کامل، خم و چم و دشواری های بومی سازی یک نظریه، 1387/12/14، 1387/12/14
 • سید نقوی میر علی، فرهادی کمره ای مرتضی، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ACC، article abstraction، مقاله کامل، تمایل به افزایش برون سپاری فرایند کسب و کار....، 1392/12/01، 1392/12/01
 • فرهادی کمره ای مرتضی، همایش ... و چالش های مطالعات فرهنگی، سخنران
 • فرهادی کمره ای مرتضی، سمینار مدیران آموزشی سازمان مرکزی تعاون روستایی، سخنران
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • فرهادی کمره ای مرتضی، کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران، مقاله کامل، برخی روش های پیشگیرانه در دانش عامیانه عشایر و روستائیان کرمان، 1375/01/01، 1375/01/01
تالیف
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1373). فرهنگ یاریگری در ایران. انتشارات دانشگاهی
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1385). تعاون در ایران. شرکت سهامی انتشار
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1377). موزه هایی در باد. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1384). واره درآمدی بر مردم شناسی و جامعه شناسی. شرکت سهامی انتشار
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1388). انسان شناسی یاریگری. ثالث
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (1395). کمره نامه. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • فرهادی کمره ای مرتضی. (---). کمره ( مطالعه موردی و میان رشته ای). انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • نابرابری در عمران روستاها و مناطق روستایی استان همدان، 1373/07/27
 • نابرابری در عمران روستاهای همدان، 1373/10/01
 • بررسی چگونگی الگوپذیری دانش آموزان دختر منطقه 17 آموزش و پرورش تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/07/28
 • Critical Line Algoritm (CLA) in portfolio Analysis، ناهید دوستی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/01
 • فضا و روابط قدرت در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/20
 • بررسی اثرات اکوتوریسم، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/20
 • بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی اکوتوریسم، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/20
 • آیین ها و مناسک زنان و تحولات تاریخی آنها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/27
 • بازنمایی فرهنگ کار در ضرب المثل ها، زهره کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/30
 • ارزیابی تاثیرات خوشه صنعتی...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • امر اخلاقی در ضرب المثل های فارسی...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/28
 • بررسی دیدگاه های پیرامون همکاری...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/06
 • بحران هویت فرهنگی جوانان و نقش مدرسه در آن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • علل توسعه نیافتگی ایرانی در دیدگاه سفرنامه نویسان خارجی و تطبیق آنها با نظریات توسعه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نگرش سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • توسعه روستایی در ایران ( قنات و توسعه اجتماعی)، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/26
 • گرایش به ناسیونالیسم ایرانی...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/10
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته اجرائی سمینار تهاجم فرهنگی، 1372/03/05، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات معاونت پژوهشی، 1374/08/16، ایران، تهران
 • عضو کمیته ترفیع، 1375/10/12، ایران، تهران
 • عضو کمیته ارتقاء، 1376/02/20، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه، 1377/06/16، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی دوره کارشناسی ارشد، 1380/03/21، ایران، تهران
 • عضو کمیته برگزار کننده آزمون پزیرش دکتری جامعه شناسی دانشکده، 1388/08/18، ایران، تهران
 • عضو کمیته ارتقاء دانشیاری، 1390/10/12، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه دکتری رفاه اجتماعی، 1391/04/03، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه آزمون دکتری، 1390/03/08
همکاری در نشریات
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی، علمی پژوهشی، 1375/08/20، 1375/08/20، 14/4913
 • سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی، علمی پژوهشی، 1375/09/25، 1375/09/25، 14/5796
 • مطالعات انسان شناسی، علمی پژوهشی
 • جامعه پژوهی، علمی پژوهشی
 • پژوهشگاه علوم انسانی، علمی پژوهشی
 • دانش بومی، علمی پژوهشی
 • علوم اجتماعی، علمی پژوهشی