professor_pic
محمد تقی کرمی قهی
محمد تقی کرمی قهی ، دانشیار رشته فلسفه و کلام اسلامی است. ایشان در گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کرمی قهی محمد تقی. (1391). فمینیسم اسلامی مفاهیم و امکانها. مطالعات راهبردی زنان، 15، 59
 • کرمی قهی محمد تقی، دادسر زینب. (1392). سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی ( مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران. زن در فرهنگ و هنر، 5، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، پاپی نژاد شهربانو. (1391). زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 7، 21
 • کرمی قهی محمد تقی. (1391). تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 24، 13
 • کرمی قهی محمد تقی. (1394). ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی -ارتباطیِ. معرفت فرهنگی اجتماعی، 6، 3
 • کرمی قهی محمد تقی. (1392). ساخت اجتماعی طلاق در ایران. مطالعات جنسیت و خانواده، 1، 1
 • کرمی قهی محمد تقی. (1393). تاثیر پژوهشهای جامعه شناختی بر سیاست گذاری فرهنگی زنان در زمینه بد پوشی. انتظام اجتماعی، 6، 2
 • کرمی قهی محمد تقی، کرمی فیروزه. (1393). تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل. مطالعات راهبردی زنان، 16، 64
 • سام آرام عزت الله، هزارجریبی دستکی جعفر، فداکار محمدمهدی، کرمی قهی محمد تقی، شمسایی محمدمهدی. (1392). سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفههای مبتنی بر آموزه های اسلام. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، سال پنجم، 14
 • کرمی قهی محمد تقی، دانشور هانیه. (1391). سنخ شناسی یاریگری ها در جنگ بر اساس روایتهای زنان جنگ زده. فصلنامه علوم اجتماعی، 5، 62
 • کرمی قهی محمد تقی، اعتمادی فرد مهدی. (1389). ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1، 4
 • کرمی قهی محمد تقی، احمدیه مریم. (1390). تأثیر قاعده لا ضرر بر حکم نشوز و شقاق. مطالعات راهبردی زنان، 13، 51
 • کرمی قهی محمد تقی، بذرافشان محمد مهدی. (1393). فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین. اسلام و علوم اجتماعی، 6، 12
 • کرمی قهی محمد تقی، علم الهدی رسول. (1394). ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی ارتباطی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 6، 23
 • کرمی قهی محمد تقی، سجادی امین مهدی. (1389). نقد و بررسی ماده ی23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 1389. مطالعات راهبردی زنان، 48
 • کرمی قهی محمد تقی، خراسانی امیر. (1392). توضیح نظری خاص بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی. مطالعات جامعه شناختی، 20، 1
 • کرمی قهی محمد تقی. (1394). نظریه اعتباریات به مثابه نظریه ای انسان شناختی. نقد و نظر، 20، 80
 • کرمی قهی محمد تقی، جمالی سحر. (1394). تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر. مطالعات راهبردی زنان، 18، 69
 • کرمی قهی محمد تقی، خورشیدیان جهان. (1391). بررسی مفهوم سلامت اجتماعی. رفاه اجتماعی، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، جنگ عباس. (1395). معادشناسی تطبیقی ( مقایسه تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و اگوستین. حکمت صدرائی، 5، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، موسی پور نعمت الله، علم الهدی سید عبدالرسول. (1395). تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 24، 31
 • کرمی قهی محمد تقی، مهدیار میثم، جعفری کافی آبادی صابر. (---). تحول فرهنگ سیاسی علما شیعه. پژوهش علوم سیاسی، 15، 59
 • کرمی قهی محمد تقی، سعادت مصطفوی حسن. (1387). انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، ششم، 2
 • Karami Ghahi Mohammad Taghi, Khazaei Tahereh, Mace Eric. (2017). LA CONSTRUCTION D’UNE FÉMINITÉ ISLAMIQUE IDÉALE PAR LE DISCOURS CHIITE ORTHODOXE EN IRAN. 63، 2
 • کرمی قهی محمد تقی، جنگ عباس. (1396). اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت. نقد و نظر، 22-2، 86
 • صوفی مریم، رضایی محمد، کرمی قهی محمد تقی. (1396). نقد و بررسی نسبت خداوند با بشر (دوئالیسم تجرد - تجسد)در آرای فمینیستی دیلی، ایریگاری، جانتزن و اندرسون. فلسفه دین، 14، 4
 • مسعودیان محسن، تاج مزینانی علی اکبر، کرمی قهی محمد تقی. (1398). شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن. آموزه های تربتی در قرآن و حدیث، 5، 2
 • فتحی منصور، کرمی قهی محمد تقی، پوراسمعیلی مرضیه. (1399). پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18، 44
 • کرمی قهی محمد تقی، فراهانی مژگان. (1395). استراتژی های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فرد و خانواده. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12، 44
 • کرمی قهی محمد تقی، موسوی زاده مینا. (1395). سنخ شناسی نگرش به ارزش های سنتی خانواده. مطالعات جنسیت و خانواده، 3، 5
 • کرمی قهی محمد تقی، اخباری محسن. (1396). جنست و اخلاق مراقبت در فلسفه اخلاق فمینیستی. زن در توسعه و سیاست، 15، 1
 • تاج مزینانی علی اکبر، ابراهیمی مریم، کرمی قهی محمد تقی. (1398). تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب1. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 10، 38
 • کرمی قهی محمد تقی، خزائی طاهره. (1398). برساخت زنانگی در گفتمان تشکل های اصولگرا زنان، تاکتیک ها و سازوکارهای گفتمانی. زن و جامعه، 10، 38
 • بروجردی علوی مهدخت، کرمی قهی محمد تقی، شاکری نژاد محسن. (1398). بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 20، 45
 • کرمی قهی محمد تقی، آقایی عاطفه. (1398). روابط زناشویی از منظر زنان متأهل طبقه متوسط شهر تهران در سال 97-1396. فصلنامه علوم اجتماعی، 26، 84
 • سرو محمد سهیل، هزارجریبی دستکی جعفر، کرمی قهی محمد تقی، انتظاری اردشیر. (1398). سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها. راهبرد اقتصادی، 5، 19
 • تاج مزینانی علی اکبر، ابراهیمی مریم، کرمی قهی محمد تقی. (1398). تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 10، 38
 • Alamin Shaghayegh, Allahyari Talat, Ghorbani Behzad, Sadeghitabar Ali, Karami Ghahi Mohammad Taghi. (2020). Failure in Identity Building as the Main Challenge of Infertility: A Qualitative Study. 21, 1
 • مایلی معصومه، اله یاری طلعت، سهرابی اسمرود فرامرز، کرمی قهی محمد تقی. (1398). اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 5، 18
 • سهیل سرو محمد، هزارجریبی دستکی جعفر، کرمی قهی محمد تقی، انتظاری اردشیر. (1398). نسبت سیاست های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 8، 41
 • کرمی قهی محمد تقی، عامری پردیس. (1399). عاملیت زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم). 16، 58
 • کرمی قهی محمد تقی، گودرزی نجمه. (1400). بازنمایی جنسیت در سینمای ایران (مورد مطالعه: فیلم سینمایی سعادت‌آباد). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 10، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، اقبالی ابوالفضل. (1399). بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی. جامعه شناسی هنر و ادبیات، 12، 2
 • هزارجریبی دستکی جعفر، قربانی زاده وجه الله، کرمی قهی محمد تقی، ایرانمنش محمد علی. (1400). نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر. جغرافیای اجتماعی شهری، 8، 1. پیاپی 18
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کرمی قهی محمد تقی، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران(گذشته, حال, آینده)، article abstraction، خلاصه مقاله، ملاحظات جنسیتی در برنامه های توسعه، 1395/01/31، 1395/02/01
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، ارائه پوستر، 1395/02/21، 1395/02/22
 • کرمی قهی محمد تقی، جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی، سخنران، جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی، 1395/12/05، 1395/12/05
 • کرمی قهی محمد تقی، سیاست گذاری اجتماعی در ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری بر مبنای جنسیت، 1395/12/15، 1395/12/16
 • محمدتقی زاده مهدیه، جنادله علی، کرمی قهی محمد تقی، همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، واکاوی بسترها و بایسته های حمایتی از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، 1395/12/15، 1395/12/16
 • محمدتقی زاده مهدیه، شهبازی نیا مرتضی، کرمی قهی محمد تقی، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، جهانی شدن و مقرری ماهانه در حقوق ایران، 1396/10/07، 1396/10/07
 • کرمی قهی محمد تقی، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، article abstraction، آسیب شناسی رسیدگی قضایی به اختلافات خانوادگی، 1397/03/30، 1397/03/31
 • محمدتقی زاده مهدیه، کرمی قهی محمد تقی، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، آسیب شناسی رسیدگی قضایی به اختلافات خانوادگی، 1397/03/30، 1397/03/31
 • کرمی قهی محمد تقی، دباغی ورنوسفادرانی حمیده، زنان و خانواده در کشاکش کرونا و قرنطینگی، سخنران، زنان و خانواده در کشاکش کرونا و قرنطینگی، 1399/09/18، 1399/09/18
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Karami Ghahi Mohammad Taghi, khazaei Tahereh, Women, from Object to Subject: When the Law and Feminist Militancy Meet, announcer, Women, from Object to Subject: When the Law and Feminist Militancy Meet, 2017/06/15, 2017/06/16
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، article abstraction، خلاصه مقاله، اشتغال زنان در تجربه زیسته زنان شاغل تهرانی، 1395/09/21، 1395/09/22
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، زنان, خانواده و سلامت شهری، article abstraction، اشتغال زنان در تجربه زیسته زنان شاغل تهرانی، 1395/09/21، 1395/09/22
 • وجدانی فاطمه، کرمی قهی محمد تقی، نخستین همایش الهیات ،اخلااق وبلایای فراگیر(بامحوریت بیماری کرونا)، سخنران، تجربه و درک دانشجویان دختر از مشکلات آمزش مجازی در دوران قرنطینه خانگی با تاکید بر امر اخلاقی، 1399/06/18، 1399/06/20
 • کرمی قهی محمد تقی، خزایی طاهره، همایش بین المللی اربعین، مقاومت ،امنیت و همگرایی، article abstraction، خلاصه مقاله، شناخت خود فردی در تجربهرهایی از ملال و روزمرگی ها:تجربه پیاده روی اربعین نزد زنان ایرانی، 1399/07/16، 1399/07/17
تالیف
 • کرمی قهی محمد تقی، خیری دوست زهرا. (1400). زنان، فمینیسم و اقتصاد. ایران-تهران، None
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • عوامل اجتماعی ،روان شناختی و ارتباطی موثر بر نگرش مردم، 1385/01/01
 • تدوین گزارش‏های تحقیق پیمایش ملی ارزش‏ها و نگرش‏های جوانان(1389)، طرح ملی، 1392/02/01
کارشناسی ارشد
 • قدرت و دوره زندگی ( بررسی موردی زنان متاهل ساکن شهر تهران )، طیبه مینویی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/28
 • عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر تغیر نسبت جنسیت در دانشجویان، الهام صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/30
 • عوامل اجتماعی موثر بر میزان رضایت زناشویی زنان شاغل در بیمارستان های دانشگاه شهید بهشتی، معصومه مایلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/05
 • جنسیت و بازیهای رایانه ای : بررسی ارتباط بین هویت جنسیتی و استفاده از بازیهای رایانه ای در میان دختران 14 تا 16 ساله شهرستان فسا، اسماعیل پرویزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/20
 • بازنمایی دیگری در سینمای ایران با تاکید بر منطق مکالمه ای باختین، سپیده محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/21
 • بررسی رابطه بین تحصیلات دانشگاهی و مشارکت زنان در شهر کاشان، مریم جمالی نوش آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • مقایه تاثیر انواع مادری بر اجتماعی شدن فرزندان، جهان خورشیدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • فرهنگ زیارت (معنا کاوی کنش زیارت در نزد زائزان امام رضا )، الهه براق علیپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • بررسی عوامل موثر بر نگرش بر تک فرزندی، ندا سماکار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • رابطه فضاهای همسر گزینی و اختلال در زندگی مشترک، فاطمه علی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق ( زنان مطلقه شهر اراک )، فاطمه الحسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • جلوه های دین درسینمای دفاع مقدس (بررسی آثار حاتمی کیا و رسول ملاقلی پور، محمد خرم دل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • رابطه بین نوع پوشش و احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران، فاطمه رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • بررسی عوامل موثر بر وقوع طلاق های زودهنگام، شیما حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • بررسی کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی از نظر کاربرد نشانگان...، فاطمه ارجمند فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • تاثیر سرمایه نمادین خانواده بر خشونت خانگی، ماه گل عبدا... زاده میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه تشیع، فهیمه غفار ی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • تبیین واکنش مادران به اختلاف نوع دینداری دختران، حنانه سادات صفوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/15
 • نشانه شناسی سری کارتونهای شرک، راحله نجات بخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/19
 • بررسی الگوی کارآمد رسانه ای، فاطمه الحسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/03
 • رابطه بین میزان دینداری و میزان کیفیت زندگی، ربابه عابدی ثمرین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • عوامل و زمینه های فرهنگی شکل گیری پدیده کاروان راهیان نور، اسماعیل نوده فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • تاثیر مهاجرت شغلی شوهران بر وضعیت زندگی همسران ( مطالعه موردی شهرستان لامرد9، نرگس عابدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/30
 • چکونگی سازگاری باورهای دینی و الگوهای فکری مدرن در ذهنیت ایرانیان، ندا شبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/30
 • تحلیل روایت زنانه از جنگ ،تجربه زیسته زنان جنگ زده مهاجر ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد، هانیه دانشور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • تاثیر میزان استفاده از اینترنت بر نگرش طلاب جوان، حمید عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • بازنمایی شکاف نسلی در سینمای جنگ ایران، سمیه مشمایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی رویکرد جنسیتی برنامه های توسعه ایران، الناز بابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • زمینه های اجتماعی فرهنگی تک زیستی دختران مجرد در کلانشهر تهران، شهربانو پاپی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/30
 • تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت خانگی، زهرا شهریاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/21
 • بازنمایی همسر دوم در سینمای دهه دوم 70 و 80 ایران، زهرا محمدزاده مستان آباد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/16
 • مطالعات فرهنگی آرامگاهها: چشم انداز گورستان نوشده، میثم خیرخواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/24
 • مطالعات فرهنگی آرامگاهها:چشم انداز گورستان نوشده، میثم خیرخواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/24
 • بررسی مولفه های جمعیت شناختی در اندیشه های متفکران مسلمان، عهدیه اسدپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه جایگاه مادری نزد مادران با موفقیت تحصیلی فرزندان، آرزو صدرزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه منزلت مادری نزد مادران با موفقیت تحصیلی فرزندان، آرزو صدرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • سنخ شناسی زنان کرد از منظر تصویر ذهنی آنان از خود، سهیلا شهریاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/22
 • بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران، زینب یاسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/26
 • بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران، زینب یاسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/26
 • بازنمایی زن دوم در سینمای دهه 70 و 80 ایران، نفیسه رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • رابطه بین دغدغه ازدواج و گرایش به خودآرایی در میان دختران جوان شهرستان رضوانشهر، سحر جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • بازنمایی زنان در سینمای دهه 70 و 80 ایران، نفیسه رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • رابطه بین دغدغه ازدواج و گرایش به خودآرایی در میان دختران جوان شهرستان رضوانشهر، سحر جمالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد)، زینب مرادی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی عوامل استعلا در فلسفه علوم اجتماعی و پیشنهادی مسیری بدیل بر مبنای هستی شناسی اجتماعی برای پرهیز از استعلا، امیر خراسانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تصویرحادثه عاشورا در میان زنان و دلالت های آن، صدیقه قربانی محمدآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تجربه مواجهه جوانان تهرانی با جهانی شدن در زندگی روزمره، عباس جنگ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تجربه مواجهه جوانان تهرانی با جهانی شدن در زندگی روزمره، عباس جنگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایتمندی زنان در زندگی مشترک، فاطمه نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تأثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایتمندی زنان در زندگی مشترک، فاطمه نظری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • بررسی رویکرد نحله های روشنفکری دینی به مسئله تجدد و عوامل موثر ب رآن پس از انقلاب اسلامی ایران، بهاره مسعودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • نسبت مدرنیته با سنت ایرانی: بررسی تطبیقی آرای کچویان و میرسپاسی، زینب نمازی قمصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • بازنمایی هویت قومی در موسیقی کردی موکریان، صالح نصرت هیق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • الگوهای تفسیری جوانان از جنس مخالف و رابطه، زکیه شرعی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/14
 • استراتژی های شهروندان تهرانی در مواجهه با ارزش های سنتی خانواده، مینا موسوی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • مقایسه فرهنگ زنانگی در میان زنان شهرستان گنبد کاووس و رشت، جمیله تحنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • تجربه تاخیر استقلال در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرد، علیرضا خزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • زمینه های اجتماعی ،فرهنگی پیوستن به بیمه اجتماعی زنان خانه دار در شهرستان کرج، الهه کاظم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه زبان و جامعه در اندیشه های اجتماعی فارابی، زهرانایبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/30
 • زمینه های اجتماعی تحول فقه اجتهاد و تقلید از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی، سمانه قهرمانی فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • گوناگونی فهم مادری در میان دونسل از زنان تهرانی کروه سنی 20 تا 25 و بالای 50 سال، الهه فزونی دهبنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • درک و تصویر مخاطبان فیلم های سینمایی از منظر روابط جنسیتی، زهرا پویا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • تکوین و تحول مداخله‌ی دولت مدرن در زندگی روزمره ایرانیان با تاکید بر دوره پهلوی اول، طاهره آقامحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • واکاوی شاخصه ها و ویژگی های مسکن مبتنی بر دیدگاه اسلام، سید حسین سیده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • تحولات نظری در تبیین تفاوت های حقوقی بین زن و مرد: صورتبندی نظرات عالمان شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی، مرضیه محمدیان شیرمرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • استراتژی دختران در آستانه مضیقه ازدواج نسبت به مقوله مادری، سیمین میرهدایتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • بازنمایی پوشش زنان ایرانی در سفرنامه های دوران صفویه تا قاجار، مهسا فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/19
 • تجربه زیسته و درک زنان از مزاحمت خیابانی و استراتژی های مواجهه با آن، نسرین امامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/30
 • بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان در اینستاگرام، شیما فرزادمنش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تجربه زیسته دختران از روابط نامتعارف با جنس مخالف و پیامدهای آن، مرضیه پوراسماعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • دیگری در گفتمان ها سیاسی حاکم بر نشریات دانشجویی، سیده حنانه نبوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • تجربه زیسته زنان شاغل از تبعیض جنسیتی مورد مطالعه :زنان کارمند شهرداری منطقه 3، سید حسن بنویدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • چگونگی درک مفهوم عدالت نزد دانش آموختگان مدارس غیر انتفاعی اسلامی، غزاله چیت ساز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بازنمایی دیگری در سینمای ایران:دوگانه فقیر و ثروتمند، شاهرخ درویش پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/03/04
 • زمینه های اجتماعی و فرهنگی فراز و فرود فعالیت های جمعی قرآنی، امیر نوده فراهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • تطور بازنمایی طلاق در سینمای پس از انقلاب، سحر سیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • تحربه زیسته زنان از دشتان، ضحی شریف یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • خرده فرهنگ زنان آرایشگر شهر تهران، زهره اسروش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/28
 • تچربه زیسته زنان در زلزله سرپا ذهاب، مژگان یوسف پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/29
 • بررسی و ارزیابی فرایندهای دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در برنامه ششم توسعه، فاطمه شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
 • بررسی و ارزیابی فرآیندهای دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در اجرای برنامه توسعه ششم، فاطمه شجاعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
 • زمینه ها، انگیزه ها و پیامدهای تنها زیستی خودخواسته؛ مطالعه موردی: زنان ساکن شهر تهران، سولماز حمیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/29
 • تحلیل نشانه شناختی گفتمان های سیاسی رقیب در توئیتر، فاطمه سادات حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/30
 • زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی روسپیگری انتخابی در زنان طبقه متوسط، زهره پورعطار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
 • درک و تصور زنان از پیری و مواجهه با ان، ارمان نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، مریم حاجی مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • استراتژی های حمایت اقتصادی پدران درباره دختران و پسران، مهدیه اسماعیل پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تجربه زیسته زنان در زلزله شهرستان سرپل ذهاب در سال 1396، مژگان یوسف‌پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بازنمایی مرگ در سینمای پس از انقلاب اسلامی، شهاب سامانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مطالعه پدیدار شناسانه اعتیاد زنان 20 تا 35 ساله شهر تهران، آرزو نوری جوبشهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • رابطه نگرش های جنسیتی با ایده ال ها ونیات باروری مردان و زنان متاهل شهر یاسوج، کیهان رسایی پو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تجربه زیسته زنان تک فرزند، زیبا صادقی حسنوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تکوین و تحول دخالت دولت مدرن در زندگی خانوادگی ایرانیان، طاهره آقامحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی، رضا صفری شالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/07
 • بررسی گفتمان های عدالت اجتماعی دردولت های پس از انقلاب اسلامی، رضا صفری شالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/07
 • تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک سینمای ایران:سالهای1360-1390، حمید رضا مدقق، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بارنمایی عفاف و حجاب در سریال های تلویزیونی ج.ا.ا، محسن شاکری نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری و طراحی الگوی مداخله مددکاری اجتماعی، شقایق عالمین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/15
 • تحلیل سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، محمدسهیل سرو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/02
 • تحلیل جنسیتی سیاست­گذاری اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی، مریم ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/06
 • طراحی و تبین مدل مفهومی مدیریت منابع وقف به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: موقوفات گنجعلی خان کرمان)، محمدعلی ایرانمنش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/11/28
 • واکاوی تحول در گفتمان سیاس امام خمنی و فرایند چیرگی ان، محسن کرمانی نصرآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بازنمایی هویت جنسیتی و اقتدار سیاسی، عباس خورشید نام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو اصلی در گروه مطالعات زنان و عضو پیوسته در گروه مطالعات فرهنگی، 1388/03/31، ایران، تهران
 • ریاست مرکز مطالعات اجتماعی فرهنگی جوانان و نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در سازمان ملی حوانان، 1388/10/29، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی، 1389/05/19، 1391/05/19، ایران، تهران
 • سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی و اداری، 1389/10/21، 1391/10/21، ایران، تهران
 • عضویت دراتاق فکر فرهنگی و اجتماعی، 1390/06/30، ایران، تهران
 • عضو هیئت رئیسه کمیسیون آسیب شناسی مطالعات زنان و خانواده، 1390/10/26، ایران، تهران
 • عضو کارگروه مطالعات زنان، 1391/02/18، ایران، تهران
 • عضو گروه بررسی توانایی علمی در رشته مطالعات زنان، 1391/12/01، ایران، تهران
 • عضو هیات امنای مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1394/07/29، ایران، تهران
 • عضویت در شورای بررسی طرح برنامه های ترکیبی سیما، 1394/11/12، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، 1395/04/20، 1397/04/05، ایران، تهران
 • سرپرست گروه مطالعات زنان، 1395/08/09، ایران، تهران
 • معاون اداری و مالی دانشکده، 1395/08/09، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • علوم اجتماعی، علمی پژوهشی، 1395/10/01، 1399/11/15
 • مطالعات جنسیت و خانواده، علمی پژوهشی، 1398/04/28، 1400/04/28، 384/دفتر98
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی غرب شناسی، 1389/01/21