professor_pic
محمد تقی کرمی قهی
محمد تقی کرمی قهی ، دانشیار رشته فلسفه و کلام اسلامی است. ایشان در گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کرمی قهی محمد تقی. (1391). فمینیسم اسلامی مفاهیم و امکانها. مطالعات راهبردی زنان، 15، 59
 • کرمی قهی محمد تقی، دادسر زینب. (1392). سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی ( مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران. زن در فرهنگ و هنر، 5، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، پاپی نژاد شهربانو. (1391). زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 7، 21
 • کرمی قهی محمد تقی. (1391). تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 24، 13
 • کرمی قهی محمد تقی. (1394). ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی -ارتباطیِ. معرفت فرهنگی اجتماعی، 6، 3
 • کرمی قهی محمد تقی. (1392). ساخت اجتماعی طلاق در ایران. مطالعات جنسیت و خانواده، 1، 1
 • کرمی قهی محمد تقی. (1393). تاثیر پژوهشهای جامعه شناختی بر سیاست گذاری فرهنگی زنان در زمینه بد پوشی. انتظام اجتماعی، 6، 2
 • کرمی قهی محمد تقی، کرمی فیروزه. (1393). تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل. مطالعات راهبردی زنان، 16، 64
 • سام آرام عزت الله، هزارجریبی دستکی جعفر، فداکار محمدمهدی، کرمی قهی محمد تقی، شمسایی محمدمهدی. (1392). سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفههای مبتنی بر آموزه های اسلام. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، سال پنجم، 14
 • کرمی قهی محمد تقی، دانشور هانیه. (1391). سنخ شناسی یاریگری ها در جنگ بر اساس روایتهای زنان جنگ زده. فصلنامه علوم اجتماعی، 5، 62
 • کرمی قهی محمد تقی، اعتمادی فرد مهدی. (1389). ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1، 4
 • کرمی قهی محمد تقی، احمدیه مریم. (1390). تأثیر قاعده لا ضرر بر حکم نشوز و شقاق. مطالعات راهبردی زنان، 13، 51
 • کرمی قهی محمد تقی، بذرافشان محمد مهدی. (1393). فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین. اسلام و علوم اجتماعی، 6، 12
 • کرمی قهی محمد تقی، علم الهدی رسول. (1394). ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی ارتباطی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 6، 23
 • کرمی قهی محمد تقی، سجادی امین مهدی. (1389). نقد و بررسی ماده ی23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 1389. مطالعات راهبردی زنان، 48
 • کرمی قهی محمد تقی، خراسانی امیر. (1392). توضیح نظری خاص بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی. مطالعات جامعه شناختی، 20، 1
 • کرمی قهی محمد تقی. (1394). نظریه اعتباریات به مثابه نظریه ای انسان شناختی. نقد و نظر، 20، 80
 • کرمی قهی محمد تقی، جمالی سحر. (1394). تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر. مطالعات راهبردی زنان، 18، 69
 • کرمی قهی محمد تقی، خورشیدیان جهان. (1391). بررسی مفهوم سلامت اجتماعی. رفاه اجتماعی، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، جنگ عباس. (1395). معادشناسی تطبیقی ( مقایسه تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و اگوستین. حکمت صدرائی، 5، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، موسی پور نعمت الله، علم الهدی سید عبدالرسول. (1395). تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 24، 31
 • کرمی قهی محمد تقی، مهدیار میثم، جعفری کافی آبادی صابر. (---). تحول فرهنگ سیاسی علما شیعه. پژوهش علوم سیاسی، 15، 59
 • کرمی قهی محمد تقی، سعادت مصطفوی حسن. (1387). انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، ششم، 2
 • Karami Ghahi Mohammad Taghi, Khazaei Tahereh, Mace Eric. (2017). LA CONSTRUCTION D’UNE FÉMINITÉ ISLAMIQUE IDÉALE PAR LE DISCOURS CHIITE ORTHODOXE EN IRAN. 63، 2
 • کرمی قهی محمد تقی، جنگ عباس. (1396). اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت. نقد و نظر، 22-2، 86
 • صوفی مریم، رضایی محمد، کرمی قهی محمد تقی. (1396). نقد و بررسی نسبت خداوند با بشر (دوئالیسم تجرد - تجسد)در آرای فمینیستی دیلی، ایریگاری، جانتزن و اندرسون. فلسفه دین، 14، 4
 • مسعودیان محسن، تاج مزینانی علی اکبر، کرمی قهی محمد تقی. (1398). شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن. آموزه های تربتی در قرآن و حدیث، 5، 2
 • فتحی منصور، کرمی قهی محمد تقی، پوراسمعیلی مرضیه. (1399). پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18، 44
 • کرمی قهی محمد تقی، فراهانی مژگان. (1395). استراتژی های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فرد و خانواده. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12، 44
 • کرمی قهی محمد تقی، موسوی زاده مینا. (1395). سنخ شناسی نگرش به ارزش های سنتی خانواده. مطالعات جنسیت و خانواده، 3، 5
 • کرمی قهی محمد تقی، اخباری محسن. (1396). جنست و اخلاق مراقبت در فلسفه اخلاق فمینیستی. زن در توسعه و سیاست، 15، 1
 • تاج مزینانی علی اکبر، ابراهیمی مریم، کرمی قهی محمد تقی. (1398). تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب1. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 10، 38
 • کرمی قهی محمد تقی، خزائی طاهره. (1398). برساخت زنانگی در گفتمان تشکل های اصولگرا زنان، تاکتیک ها و سازوکارهای گفتمانی. زن و جامعه، 10، 38
 • بروجردی علوی مهدخت، کرمی قهی محمد تقی، شاکری نژاد محسن. (1398). بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 20، 45
 • کرمی قهی محمد تقی، آقایی عاطفه. (1398). روابط زناشویی از منظر زنان متأهل طبقه متوسط شهر تهران در سال 97-1396. فصلنامه علوم اجتماعی، 26، 84
 • سرو محمد سهیل، هزارجریبی دستکی جعفر، کرمی قهی محمد تقی، انتظاری اردشیر. (1398). سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها. راهبرد اقتصادی، 5، 19
 • تاج مزینانی علی اکبر، ابراهیمی مریم، کرمی قهی محمد تقی. (1398). تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 10، 38
 • Alamin Shaghayegh, Allahyari Talat, Ghorbani Behzad, Sadeghitabar Ali, Karami Ghahi Mohammad Taghi. (2020). Failure in Identity Building as the Main Challenge of Infertility: A Qualitative Study. 21, 1
 • مایلی معصومه، اله یاری طلعت، سهرابی اسمرود فرامرز، کرمی قهی محمد تقی. (1398). اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 5، 18
 • سهیل سرو محمد، هزارجریبی دستکی جعفر، کرمی قهی محمد تقی، انتظاری اردشیر. (1398). نسبت سیاست های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 8، 41
 • کرمی قهی محمد تقی، عامری پردیس. (1399). عاملیت زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم). 16، 58
 • کرمی قهی محمد تقی، گودرزی نجمه. (1400). بازنمایی جنسیت در سینمای ایران (مورد مطالعه: فیلم سینمایی سعادت‌آباد). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 10، 1
 • کرمی قهی محمد تقی، اقبالی ابوالفضل. (1399). بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی. جامعه شناسی هنر و ادبیات، 12، 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کرمی قهی محمد تقی، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران(گذشته, حال, آینده)، article abstraction، خلاصه مقاله، ملاحظات جنسیتی در برنامه های توسعه، 1395/01/31، 1395/02/01
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، ارائه پوستر، 1395/02/21، 1395/02/22
 • کرمی قهی محمد تقی، جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی، سخنران، جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی، 1395/12/05، 1395/12/05
 • محمدتقی زاده مهدیه، جنادله علی، کرمی قهی محمد تقی، همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، واکاوی بسترها و بایسته های حمایتی از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، 1395/12/15، 1395/12/16
 • کرمی قهی محمد تقی، سیاست گذاری اجتماعی در ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری بر مبنای جنسیت، 1395/12/15، 1395/12/16
 • محمدتقی زاده مهدیه، شهبازی نیا مرتضی، کرمی قهی محمد تقی، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، جهانی شدن و مقرری ماهانه در حقوق ایران، 1396/10/07، 1396/10/07
 • محمدتقی زاده مهدیه، کرمی قهی محمد تقی، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، آسیب شناسی رسیدگی قضایی به اختلافات خانوادگی، 1397/03/30، 1397/03/31
 • کرمی قهی محمد تقی، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، article abstraction، آسیب شناسی رسیدگی قضایی به اختلافات خانوادگی، 1397/03/30، 1397/03/31
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Karami Ghahi Mohammad Taghi, khazaei Tahereh, Women, from Object to Subject: When the Law and Feminist Militancy Meet, announcer, Women, from Object to Subject: When the Law and Feminist Militancy Meet, 2017/06/15, 2017/06/16
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، زنان, خانواده و سلامت شهری، article abstraction، اشتغال زنان در تجربه زیسته زنان شاغل تهرانی، 1395/09/21، 1395/09/22
 • کرمی قهی محمد تقی، محمودی مریم، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، article abstraction، خلاصه مقاله، اشتغال زنان در تجربه زیسته زنان شاغل تهرانی، 1395/09/21، 1395/09/22
 • وجدانی فاطمه، کرمی قهی محمد تقی، نخستین همایش الهیات ،اخلااق وبلایای فراگیر(بامحوریت بیماری کرونا)، سخنران، تجربه و درک دانشجویان دختر از مشکلات آمزش مجازی در دوران قرنطینه خانگی با تاکید بر امر اخلاقی، 1399/06/18، 1399/06/20
 • کرمی قهی محمد تقی، خزایی طاهره، همایش بین المللی اربعین، مقاومت ،امنیت و همگرایی، article abstraction، خلاصه مقاله، شناخت خود فردی در تجربهرهایی از ملال و روزمرگی ها:تجربه پیاده روی اربعین نزد زنان ایرانی، 1399/07/16، 1399/07/17
تالیف
 • کرمی قهی محمد تقی، خیری دوست زهرا. (1400). زنان، فمینیسم و اقتصاد. ایران-تهران، None
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • عوامل اجتماعی ،روان شناختی و ارتباطی موثر بر نگرش مردم، 1385/01/01
 • تدوین گزارش‏های تحقیق پیمایش ملی ارزش‏ها و نگرش‏های جوانان(1389)، طرح ملی، 1392/02/01
کارشناسی ارشد
 • قدرت و دوره زندگی ( بررسی موردی زنان متاهل ساکن شهر تهران )، طیبه مینویی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/28
 • عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر تغیر نسبت جنسیت در دانشجویان، الهام صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/30
 • عوامل اجتماعی موثر بر میزان رضایت زناشویی زنان شاغل در بیمارستان های دانشگاه شهید بهشتی، معصومه مایلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/05
 • جنسیت و بازیهای رایانه ای : بررسی ارتباط بین هویت جنسیتی و استفاده از بازیهای رایانه ای در میان دختران 14 تا 16 ساله شهرستان فسا، اسماعیل پرویزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/20
 • بازنمایی دیگری در سینمای ایران با تاکید بر منطق مکالمه ای باختین، سپیده محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/21
 • بررسی رابطه بین تحصیلات دانشگاهی و مشارکت زنان در شهر کاشان، مریم جمالی نوش آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • مقایه تاثیر انواع مادری بر اجتماعی شدن فرزندان، جهان خورشیدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • فرهنگ زیارت (معنا کاوی کنش زیارت در نزد زائزان امام رضا )، الهه براق علیپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • بررسی عوامل موثر بر نگرش بر تک فرزندی، ندا سماکار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • رابطه فضاهای همسر گزینی و اختلال در زندگی مشترک، فاطمه علی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق ( زنان مطلقه شهر اراک )، فاطمه الحسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • جلوه های دین درسینمای دفاع مقدس (بررسی آثار حاتمی کیا و رسول ملاقلی پور، محمد خرم دل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • رابطه بین نوع پوشش و احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران، فاطمه رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • بررسی عوامل موثر بر وقوع طلاق های زودهنگام، شیما حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • بررسی کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی از نظر کاربرد نشانگان...، فاطمه ارجمند فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • تاثیر سرمایه نمادین خانواده بر خشونت خانگی، ماه گل عبدا... زاده میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه تشیع، فهیمه غفار ی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • تبیین واکنش مادران به اختلاف نوع دینداری دختران، حنانه سادات صفوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/15
 • نشانه شناسی سری کارتونهای شرک، راحله نجات بخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/19
 • بررسی الگوی کارآمد رسانه ای، فاطمه الحسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/03
 • رابطه بین میزان دینداری و میزان کیفیت زندگی، ربابه عابدی ثمرین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • عوامل و زمینه های فرهنگی شکل گیری پدیده کاروان راهیان نور، اسماعیل نوده فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • تاثیر مهاجرت شغلی شوهران بر وضعیت زندگی همسران ( مطالعه موردی شهرستان لامرد9، نرگس عابدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/30
 • چکونگی سازگاری باورهای دینی و الگوهای فکری مدرن در ذهنیت ایرانیان، ندا شبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/30
 • تحلیل روایت زنانه از جنگ ،تجربه زیسته زنان جنگ زده مهاجر ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد، هانیه دانشور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • تاثیر میزان استفاده از اینترنت بر نگرش طلاب جوان، حمید عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • بازنمایی شکاف نسلی در سینمای جنگ ایران، سمیه مشمایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی رویکرد جنسیتی برنامه های توسعه ایران، الناز بابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • زمینه های اجتماعی فرهنگی تک زیستی دختران مجرد در کلانشهر تهران، شهربانو پاپی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/30
 • تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت خانگی، زهرا شهریاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/21
 • بازنمایی همسر دوم در سینمای دهه دوم 70 و 80 ایران، زهرا محمدزاده مستان آباد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/16
 • مطالعات فرهنگی آرامگاهها: چشم انداز گورستان نوشده، میثم خیرخواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/24
 • مطالعات فرهنگی آرامگاهها:چشم انداز گورستان نوشده، میثم خیرخواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/24
 • بررسی مولفه های جمعیت شناختی در اندیشه های متفکران مسلمان، عهدیه اسدپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه جایگاه مادری نزد مادران با موفقیت تحصیلی فرزندان، آرزو صدرزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه منزلت مادری نزد مادران با موفقیت تحصیلی فرزندان، آرزو صدرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • سنخ شناسی زنان کرد از منظر تصویر ذهنی آنان از خود، سهیلا شهریاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/22
 • بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران، زینب یاسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/26
 • بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران، زینب یاسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/26
 • بازنمایی زنان در سینمای دهه 70 و 80 ایران، نفیسه رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • بازنمایی زن دوم در سینمای دهه 70 و 80 ایران، نفیسه رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • رابطه بین دغدغه ازدواج و گرایش به خودآرایی در میان دختران جوان شهرستان رضوانشهر، سحر جمالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • رابطه بین دغدغه ازدواج و گرایش به خودآرایی در میان دختران جوان شهرستان رضوانشهر، سحر جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • تصویرحادثه عاشورا در میان زنان و دلالت های آن، صدیقه قربانی محمدآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد)، زینب مرادی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی عوامل استعلا در فلسفه علوم اجتماعی و پیشنهادی مسیری بدیل بر مبنای هستی شناسی اجتماعی برای پرهیز از استعلا، امیر خراسانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تأثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایتمندی زنان در زندگی مشترک، فاطمه نظری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تجربه مواجهه جوانان تهرانی با جهانی شدن در زندگی روزمره، عباس جنگ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تجربه مواجهه جوانان تهرانی با جهانی شدن در زندگی روزمره، عباس جنگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • بررسی رویکرد نحله های روشنفکری دینی به مسئله تجدد و عوامل موثر ب رآن پس از انقلاب اسلامی ایران، بهاره مسعودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایتمندی زنان در زندگی مشترک، فاطمه نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • نسبت مدرنیته با سنت ایرانی: بررسی تطبیقی آرای کچویان و میرسپاسی، زینب نمازی قمصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • بازنمایی هویت قومی در موسیقی کردی موکریان، صالح نصرت هیق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • الگوهای تفسیری جوانان از جنس مخالف و رابطه، زکیه شرعی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/14
 • استراتژی های شهروندان تهرانی در مواجهه با ارزش های سنتی خانواده، مینا موسوی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • تجربه تاخیر استقلال در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرد، علیرضا خزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • مقایسه فرهنگ زنانگی در میان زنان شهرستان گنبد کاووس و رشت، جمیله تحنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • زمینه های اجتماعی ،فرهنگی پیوستن به بیمه اجتماعی زنان خانه دار در شهرستان کرج، الهه کاظم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه زبان و جامعه در اندیشه های اجتماعی فارابی، زهرانایبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/30
 • زمینه های اجتماعی تحول فقه اجتهاد و تقلید از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی، سمانه قهرمانی فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • گوناگونی فهم مادری در میان دونسل از زنان تهرانی کروه سنی 20 تا 25 و بالای 50 سال، الهه فزونی دهبنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • درک و تصویر مخاطبان فیلم های سینمایی از منظر روابط جنسیتی، زهرا پویا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • تکوین و تحول مداخله‌ی دولت مدرن در زندگی روزمره ایرانیان با تاکید بر دوره پهلوی اول، طاهره آقامحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • واکاوی شاخصه ها و ویژگی های مسکن مبتنی بر دیدگاه اسلام، سید حسین سیده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • تحولات نظری در تبیین تفاوت های حقوقی بین زن و مرد: صورتبندی نظرات عالمان شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی، مرضیه محمدیان شیرمرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • استراتژی دختران در آستانه مضیقه ازدواج نسبت به مقوله مادری، سیمین میرهدایتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • بازنمایی پوشش زنان ایرانی در سفرنامه های دوران صفویه تا قاجار، مهسا فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/19
 • تجربه زیسته و درک زنان از مزاحمت خیابانی و استراتژی های مواجهه با آن، نسرین امامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/30
 • بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان در اینستاگرام، شیما فرزادمنش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تجربه زیسته دختران از روابط نامتعارف با جنس مخالف و پیامدهای آن، مرضیه پوراسماعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • دیگری در گفتمان ها سیاسی حاکم بر نشریات دانشجویی، سیده حنانه نبوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • تجربه زیسته زنان شاغل از تبعیض جنسیتی مورد مطالعه :زنان کارمند شهرداری منطقه 3، سید حسن بنویدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • چگونگی درک مفهوم عدالت نزد دانش آموختگان مدارس غیر انتفاعی اسلامی، غزاله چیت ساز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بازنمایی دیگری در سینمای ایران:دوگانه فقیر و ثروتمند، شاهرخ درویش پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/03/04
 • تطور بازنمایی طلاق در سینمای پس از انقلاب، سحر سیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • زمینه های اجتماعی و فرهنگی فراز و فرود فعالیت های جمعی قرآنی، امیر نوده فراهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • تحربه زیسته زنان از دشتان، ضحی شریف یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • خرده فرهنگ زنان آرایشگر شهر تهران، زهره اسروش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/28
 • تچربه زیسته زنان در زلزله سرپا ذهاب، مژگان یوسف پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/29
 • بررسی و ارزیابی فرآیندهای دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در اجرای برنامه توسعه ششم، فاطمه شجاعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
 • بررسی و ارزیابی فرایندهای دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در برنامه ششم توسعه، فاطمه شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
 • زمینه ها، انگیزه ها و پیامدهای تنها زیستی خودخواسته؛ مطالعه موردی: زنان ساکن شهر تهران، سولماز حمیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/29
 • تحلیل نشانه شناختی گفتمان های سیاسی رقیب در توئیتر، فاطمه سادات حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/30
 • زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی روسپیگری انتخابی در زنان طبقه متوسط، زهره پورعطار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
 • استراتژی های حمایت اقتصادی پدران درباره دختران و پسران، مهدیه اسماعیل پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بازنمایی مرگ در سینمای پس از انقلاب اسلامی، شهاب سامانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مطالعه پدیدار شناسانه اعتیاد زنان 20 تا 35 ساله شهر تهران، آرزو نوری جوبشهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، مریم حاجی مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • رابطه نگرش های جنسیتی با ایده ال ها ونیات باروری مردان و زنان متاهل شهر یاسوج، کیهان رسایی پو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تجربه زیسته زنان در زلزله شهرستان سرپل ذهاب در سال 1396، مژگان یوسف‌پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • درک و تصور زنان از پیری و مواجهه با ان، ارمان نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تجربه زیسته زنان تک فرزند، زیبا صادقی حسنوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تکوین و تحول دخالت دولت مدرن در زندگی خانوادگی ایرانیان، طاهره آقامحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • بررسی گفتمان های عدالت اجتماعی دردولت های پس از انقلاب اسلامی، رضا صفری شالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/07
 • بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی، رضا صفری شالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/07
 • تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک سینمای ایران:سالهای1360-1390، حمید رضا مدقق، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بارنمایی عفاف و حجاب در سریال های تلویزیونی ج.ا.ا، محسن شاکری نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری و طراحی الگوی مداخله مددکاری اجتماعی، شقایق عالمین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/15
 • تحلیل سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، محمدسهیل سرو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/02
 • تحلیل جنسیتی سیاست­گذاری اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی، مریم ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/06
 • بازنمایی هویت جنسیتی و اقتدار سیاسی، عباس خورشید نام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • واکاوی تحول در گفتمان سیاس امام خمنی و فرایند چیرگی ان، محسن کرمانی نصرآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو اصلی در گروه مطالعات زنان و عضو پیوسته در گروه مطالعات فرهنگی، 1388/03/31، ایران، تهران
 • ریاست مرکز مطالعات اجتماعی فرهنگی جوانان و نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در سازمان ملی حوانان، 1388/10/29، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی، 1389/05/19، 1391/05/19، ایران، تهران
 • سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی و اداری، 1389/10/21، 1391/10/21، ایران، تهران
 • عضویت دراتاق فکر فرهنگی و اجتماعی، 1390/06/30، ایران، تهران
 • عضو هیئت رئیسه کمیسیون آسیب شناسی مطالعات زنان و خانواده، 1390/10/26، ایران، تهران
 • عضو کارگروه مطالعات زنان، 1391/02/18، ایران، تهران
 • عضو گروه بررسی توانایی علمی در رشته مطالعات زنان، 1391/12/01، ایران، تهران
 • عضو هیات امنای مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1394/07/29، ایران، تهران
 • عضویت در شورای بررسی طرح برنامه های ترکیبی سیما، 1394/11/12، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، 1395/04/20، 1397/04/05، ایران، تهران
 • سرپرست گروه مطالعات زنان، 1395/08/09، ایران، تهران
 • معاون اداری و مالی دانشکده، 1395/08/09، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • علوم اجتماعی، علمی پژوهشی، 1395/10/01، 1399/11/15
 • مطالعات جنسیت و خانواده، علمی پژوهشی، 1398/04/28، 1400/04/28، 384/دفتر98
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی غرب شناسی، 1389/01/21