professor_pic
علی آدمی
علی آدمی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • آدمی علی. (1391). بحران بحرین و امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. راهبرد، سال بیست و یکم، 62
 • تقی لو فرامرز، آدمی علی. (1389). امنیت و ارزش های آن در اندیشه سیاسی اسلام. مطالعات راهبردی، 50
 • آدمی علی، موسوی سید محمدرضا، توتی حسینعلی. (1391). تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان سعودی. سال چهارم، 10
 • آدمی علی. (---). نقش بیداری اسلامی در تغییر رژیم های عربی. مطالعات راهبردی، 55
 • آدمی علی، دشتگرد مجید. (1391). ایالات متحده و مهار متخاصمان در چارچوب احاله مسئولیت. پژوهش های راهبردی سیاست، سال اول، 3
 • آدمی علی، پور اسماعیلی نجمه. (---). عربستان سعودی و ایران، مطالعه موردی بیداری اسلامی. روابط خارجی، 4
 • آدمی علی. (1391). تاثیر انقلاب اسلامی و دیدگاههای امام خمینی بر جنبش های اسلامی. The Iranian Journal of International Affaiirs، 1
 • آدمی علی. (1390). واقع گرایی یا لیبرالیسم، رویکرد دوگانه ایالات متحده در قبال بیداری اسلامی در مصر. مطالعات راهبردی، 8
 • آدمی علی. (---). دانشگاه تهران ساز، الگوی توسعه بری و تقویت همبستگی و هویت ملی. ---
 • Adami Ali, Nazarian Abouzar. (---). The Geo-Economics effects of caspiansea and its energy. 8
 • آدمی علی، پیروزیان الهه. (1390). تعیین راهبرد امنیتی آمریکا در قبال عربستان سعودی پس از جنگ. 8
 • آدمی علی. (1391). بررسی تحولات هویت اجتماعی در جوانان ایران. تحقیقات فرهنگی ایران
 • آدمی علی. (1389). تاثیر انرژی بر گسترش همکاری های ایران و شبه قاره. مطالعات شبه قاره، سال دوم، 3
 • تقی لو فرامرز، آدمی علی. (1390). نتایج اخلاقی تقابل طبیعت گرایی ضد طبیعت گرایی در علوم انسانی. سال سوم، 1
 • فرخ نژاد خدانظر، آدمی علی، غیاثی سعید. (1390). کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی. پژوهش در نظام های آموزشی، 5، 15
 • فرخ نژاد خدانظر، آدمی علی، غیاثی ندوشن سعید، ابطحی ُسیده سمیه. (1390). بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی(نمونه موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر). پژوهش در نظام های آموزشی، 5، 1
 • آدمی علی، صباغ کلجاهی حاجیه. (1391). معناداری در جهان ارتباطات. تحقیقات فرهنگی ایران، دوره پنجم، 3
 • آدمی علی، خرمشاد محمدباقر. (1388). انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز. تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دوم، 6
 • آدمی علی، یزدان پناه مهدی، توتی حسینعلی. (1392). جایگاه ‌‌دیپلماسی ‌‌عمومی ‌‌در ‌‌سیاست ‌‌خاورمیانه‌ای ‌‌امریکا‌‌؛ ‌‌ با ‌‌تأکید ‌‌بر ‌‌دوران ‌‌اوباما. جستار های سیاسی معاصر، سال چهارم، 1
 • آدمی علی، موحدیان احسان، نیکنام رضا. (1392). تحلیل محتوای کمی و کیفی مواضع ضد غربی مقام معظم رهبری قبل و بعد از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، 5
 • آدمی علی، کشاوز مقدم الهام. (1393). قابلیت بازدارندگی هسته ای ایران از چشم انداز نوواقع گرایی. سیاست جهانی، دوره سوم، 1
 • آدمی علی، تقی لو فرامرز. (1389). امنیت و پیشاارزش های آن در اندیشه سیاسی اسلام. مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره چهارم، 50
 • آدمی علی، حاجی زاده عبدالله. (1393). منطق ساختاری مفهوم آزادی عقیده در نظام اندیشه آیت الله جوادی آملی. انسان پژوهی دینی، سال یازدهم، 31
 • آدمی علی، ذوالفقاری مهدی. (1391). اثرگذاری قدرت نرم در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. رهیافت های سیاسی و بین المللی، -، 29
 • آدمی علی، یزدان پناه مهدی، جهان خواه عادل. (1391). بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها. مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره اول، 55
 • آدمی علی، حبیبی سید مهدی، بخشی تلیابی رامین. (1391). انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و پروژه ایران هراسی دولت های عربی منطقه. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، 2
 • آدمی علی. (1389). راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. مطالعات سیاسی، سال دوم، 7
 • آدمی علی، کشاوز مقدم الهام. (1392). نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین. تحقیقات سیاسی بین المللی، سال پنجم، 14
 • آدمی علی، عزیزی حمیدرضا. (1392). سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، -، 81
 • آدمی علی، نظریان ابوذر، نظریان ناصر. (1394). بررسی جایگاه انرژی دریای مازندران و خطوط لوله انتقال آن بر امنیت ملی. 10-، -52
 • Adami Ali, Pour esmaieli Najme. (2013). Saudi Arabia and Iran: the Islamic Awakening Case. Iranian Review of Foreign Affairs, 3, 4
 • آدمی علی، نوری مهسا. (1392). دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، -، 83
 • آدمی علی، خضریان مهدی، عباس زاده هادی، یزدان پناه مهدی. (1390). الزامات گذار به امنیت ملی پایدار. دانش سیاسی، سال هفتم - پیاپی14، 2
 • آدمی علی، آبسالان صادق، خضریان مهدی. (1390). دانشگاه تمدن ‌ساز؛ الگوی توسعه بومی و تعمیق همبستگی ملی. مطالعات ملی، سال دوازدهم- ویژه نامه، 1
 • آدمی علی. (1393). ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین عرصه رویارویی بازیگران بین المللی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 20، 86
 • آدمی علی. (1393). قابلیت بازدارندگی هسته ای ایران از منظر چشم انداز نو واقع گرایی. سوم، اول
 • آدمی علی، ابراهیمی پور حوا. (1393). جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق. شیعه شناسی، 12، 46
 • آدمی علی. (1394). افول قدرت نرم آمریکا : شاخص ها و مولفه ها. سیاست جهانی، 4، 4
 • آدمی علی. (1394). جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 4، 14
 • آدمی علی، کشاورز الهام. (1394). جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران1. مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 4، 14
 • آدمی علی، قرشی مهدیه. (1394). افول قدرت نرم آمریکا؛ شاخص ها و مؤلفه ها. سیاست جهانی، 4، 4
 • آدمی علی. (1396). جایگاه سرمایه اجتماعی در بستر قدرت نرم با تاکید بر آراء امام خمینی )ره. مطالعات قدرت نرم، سال 7، 16
 • آدمی علی، رضایی نیما. (1395). ماهیت و ابعاد رژیم ضمنی غیررسمی امنیت منطقهای »جمهوری اسالمی« در منطقه غرب آسیا. پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال 6، 4
 • آدمی علی، مرادی عبدالله. (1394). چیستی افراط گرایی در اسالم سیاسی: ریشه های هویتی و کنش هنجاری. پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال 5، 3
 • آدمی علی. (1394). نقد نظریه فرهنگ امنیت ملی با تأمل در آثار باری بوزان و مکتب کپنهاگ. مطالعات تحول در علوم انسانی، 3، 5
 • برزگر کیهان، آدمی علی. (1389). تحلیلی راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نگاه به شرق. مطالعات سیاسی، 3، 9
 • آدمی علی. (1396). صلح غایت انگارانه تطبیقی انسان و هستی شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب. فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، 7، 26
 • آدمی علی، مرادی عبدالله. (1396). ساخنار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام تکفیری. فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، 6، 23
 • آدمی علی، احمدی حسن، دهقانی محمد. (1396). سیر تطور تاریخی شیعه در مراکش. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 5، 10
 • آدمی علی، ایینه وند حسن. (1397). چگونگی تقابل روسیه و چین در اوراسیا. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 24، 102
 • Adami Ali, rezaei nima. (2018). A Study of the " Evolution " in the Well - Known Military - Security Discourses of the Islamic World Using Discourse Analysis Theory " Laclau. islam world quartly, 6, 4
 • آدمی علی، نظیفی نایینی نازنین، بیژن عارف. (1397). اسراییل و عربستان سعودی: عصر جدیدی از همکاری های دو جانبه. پژوهش های راهبردی سیاست، 7، 27
 • آدمی علی، بهادرخانی محمد رضا. (1397). الگوی رفتاری عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بحران یمن). مطالعات سیاسی جهان اسلام، 7، 28
 • آدمی علی، خدادوست جبار. (1395). جایگاه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی المان پس از جنگ سرد. دوم، تک شماره
 • آدمی علی، نیکنام رضا. (1395). تاثیر تهدیدهای گروه های سلفی-تکفیری بر امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 5، 19
 • آدمی علی، ابویسانی سعیده. (1395). گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه عدالت ساختاری برای جهانی عاری از خشونت. اندیشه سیاسی در اسلام، 2، 7
 • آدمی علی، کشاوز مقدم الهام. (1395). تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقه ای قدرت ؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا. پژوهش های راهبردی سیاست، سال 4، 16
 • آدمی علی، فرج زاده سید اسلام، عباسی مجید. (1398). بررسی رابطه تهدیدات امنیتی خاورمیانه با اسیای مرکزی و قفقاز جنوبی. 4، 4
 • آدمی علی، بخشی رامین، عبداللهی ساحل. (1399). اقدامات ترامپ و قدرت نرم ایالات متحده امریکا. مطالعات سیاسی، 12، 47
 • آدمی علی، تبریزی زینب. (1398). تاثیرات بازدارندگی ایران و اسراییل بر امنیت منطقه اسیای غربی. فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10، 1
 • آدمی علی، بخشی رامین. (1397). روندهاى الگویی سیاست خارجی امارات متحده عربی از 1971-2017. روابط خارجی، 10، 40
 • آدمی علی، خرمشاد محمدباقر، رهبر عباسعلی، والی علی. (1399). تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی. مطالعات ملی، 21، 81
 • آدمی علی، نکویی احمد. (1397). نقش و جایگاه رسانه در راهبرد گروههای سلفی جهادی و تاثیر ان بر خاورمیانه. مطالعات رسانه های نوین، 4، 13
 • Adami Ali, aghili, karbasi ellias, mobin. (2020). MEXICAN IMMIGRANTS CHALLENGES FOR AMERICAN IDENTITY. 7, 06
 • Adami Ali, bakhshi ramin. (2020). Nuclear Security in the Middle East: Challenges, Solutions and regional cooperations. islam world quartly, 9, 36
 • مختاری مجید، آدمی علی. (1396). الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان. پژوهش های روابط بین الملل، اول، 23
 • آدمی علی، مشتاقی الله کرم. (1399). الگوهای سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس سند چشم انداز 2030. فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 2، 5
 • Adami Ali, Falah Maryam, Momeni Majid Reza. (2020). Kazakhstan’s Development Pattern (2010-2020). Central Eurasian Studies, 13, 2
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Adami Ali, mohammadi nasab marzei. (2016). Theoretical aspects of soft power in Political Thoughts of Imam Ali (pbuh). International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 3, 7
 • Adami Ali, mohammadi nasab marzei. (2016). The Roots of Terrorism in Imam Ali’s Thoughts. Journal of Politics and Law, 9, 9
 • Adami Ali, mohammadi nasab marzei. (2016). Status of Soft Power in Political Thought of Imam Ali (PBUH). Journal of productivity and development, 2, 3
 • Adami Ali. (2017). THE FUTURE OF THE SECURITY IN EUROPE: FROM EUROPEAN UNION TO REGIONAL COMPLEXES. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 34th International Academic Conference,, 34th International Academic Conference,
 • آدمی علی، خورسند مهدی. (1396). جایگاه غرب اسیا در دیپلماسی اقتصادی روسیه و تاثیر ان بر امنیت منطقه. regional scurity in wes asia، سوم، 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • آدمی علی، تقی لو فرامرز، مبانی فلسفی علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، علوم انسانی جدید و مسئله ارزش های اخلاقی، 1389/12/01، 1389/12/01
 • آدمی علی، موسوی سید محمدرضا، فامیل زوار جلالی سید قوام الدین، دین، دانشگاه و علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و مساله تشیع، 1390/12/17، 1390/12/17
 • آدمی علی، موسوی سید محمدرضا، دین، دانشگاه و علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، تاثیرات انقلاب اسلامی در بیداری کشورهای مسلمان، 1390/12/17، 1390/12/17
 • آدمی علی، خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش، سخنران، مقاله کامل، سخنرانی، 1391/06/19، 1391/06/20
 • آدمی علی، عباس زاده هادی، مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی جامعه شناختی ارتباط میان مشارکت سیاسی و امنیت ملی، 1391/11/01، 1391/11/01
 • آدمی علی، عباس زاده هادی، مردم سالاری دینی و بیداری اسلامی، article abstraction، خلاصه مقاله، امکان سنجی الگودهی مردم سالاری دینی ایران به کشورهای مسلمان منطقه، 1391/11/24، 1391/11/24
 • آدمی علی، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی بحران اوکراین، سخنران، خلاصه مقاله، -------------، 1393/02/22، 1393/02/22
 • آدمی علی، مرادی عبدالله، جهانی شدن و تحولات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، سازه انگاری خشونت مداوم و قوام متقابل بین نظام بین الملل و افراط گرایی سلفی، 1396/01/01، 1397/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Adami Ali, The impact of India's new foreign policy on the regional balance (With emphasis on the role of Iran), article abstraction, The impact of India's new foreign policy on the regional balance (With emphasis on the role of Iran), 2016/09/27, 2016/09/29
 • Adami Ali, The status of Soft power in the future structure of international system: The Role of China, article abstraction, The status of Soft power in the future structure of international system: The Role of China, 2017/02/13, 2017/02/16
 • Adami Ali, The Future of the Security in Europe: From European Union to Regional Complexes, article abstraction, The Future of the Security in Europe: From European Union to Regional Complexes, 2017/09/11, 2017/09/13
 • Adami Ali, annual international congress on advancment in financial business economic research, article abstraction, complete article, sought sough cooperation: a new era of comittments , challenges and opportunities, 2018/03/06, 2018/03/07
 • آدمی علی، عباس زاده هادی، حقوق عمومی در قرآن کریم، article abstraction، خلاصه مقاله، آزادی احزاب و تشکل ها در قرآن کریم، 1391/08/15، 1391/08/15
 • آدمی علی، ابراهیمی پور حوا، اولین کنفرانس امنیتی تهران نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا، article abstraction، خلاصه مقاله، امنیت خلیج فارس از نگاه جمهوری اسلامی ایران و چالش های فراروی آن، 1395/09/01، 1395/09/01
 • آدمی علی، اولین همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایرانی اسلامی، article abstraction، خلاصه مقاله، صلح غایت انگارانه, تطبیقی هستی و انسان شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب، 1395/09/01، 1395/09/01
 • آدمی علی، فرج زاده سید اسلام، سومین همایش بین المللی نظام بین الملل, تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی رابطه تهدیدات امنیتی خاورمیانه با آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، 1395/09/01، 1395/09/02
 • آدمی علی، تحولات روابط بین الملل و منطقه ای و سیاست خارجی ایران، مقاله کامل چاپ شده، بررسی رابطه تهدیدات امنیتی خاورمیانه با اسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، 1398/07/29، 1398/07/30
تالیف
 • آدمی علی. (1390). آفاق تمدن انقلاب اسلامی. ایران-تهران، دانشگاه امام صادق
 • آدمی علی، قاسمیان روح الله. (1391). بیداری اسلامی ملاحظات ایرانی و عربی. ایران-تهران، دانشگاه امام صادق
 • آدمی علی، یزدان پناه مهدی. (1391). بیداری اسلامی، مبانی فلسفی و عملگرایی اسلامی. ایران-تهران، دانشگاه امام صادق
 • آدمی علی. (---). اصول روابط بین الملل. وزارت امور خارجه
 • آدمی علی. (---). مدیریت بحران های بین المللی. سمت
 • آدمی علی، کشاورز الهام. (1399). مدیریت بحران های بین المللی. ایران-تهران؛ ایران، انتشارات سمت
 • آدمی علی. (1390). سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران. ایران-تهران، دانشگاه امام صادق
ترجمه
 • آدمی علی. (1394). قدرت در نظم جهانی در حال تغییر. ایران-تهران، امیرکبیر
 • آدمی علی، زرگر افشین. (1390). بازگشت تاریخ و پایان رویاها. ایران-تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
سایر
 • آدمی علی. (1387). درآمدی بر دانشگاه تمدن ساز اسلامی: بایسته های نظری. ایران-تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • ترتیبات امنیتی خلیج فارس
کارشناسی ارشد
 • تحولات عراق پس از اشغال و بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، 1389/04/01
 • تحول نگرش سیاسی مرجعیت شیعه درعراق از محمدباقر صدر تا علی سیستانی (باتأکید برتعامل با نظام سیاسی)، تیموری گرده، 1389/04/14
 • تاثیر حادثه 11 سپتامبر بر روابط ایران و اعراب، 1389/08/01
 • جنگ آمریکا و عراق و تاثیر آن بر جایگاه قدرت منطقه ای ایران، 1389/10/01
 • مبارزه با تروریسم در نظام بین الملل و...، 1389/10/01
 • تأثیر جهانی شدن بر جایگاه زنان درخاورمیانه (2010- 1991)، ذوالفقاری نیا، 1389/11/10
 • عوامل موثر بر مناقشه و همکاری ایران و کشورهای حاشیه خزر، 1389/12/01
 • عوامل موثر بر همگرایی راهبردی ایران و روسیه، 1389/12/01
 • روابط ترکیه و ایالات متحده پس از جنگ سرد، 1390/02/31
 • عوامل همگرایی و واگرایی در خاورمیانه عربی با تاثیر بر عوامل...، 1390/05/01
 • دلائل شکل گیری و پایایی حزب الله لبنان، فرحی، 1390/06/28
 • تاثیر هویت های اسلامی –انقلابی بر رفتار سیاست خارجی ایران (دوران خاتمی و احمدی نژاد)، ذبیحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/05/09
 • کاربست دیپلماسی فرهنگی در آسیای مرکزی، مریم نوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/02
 • رقابت چین و هند برای کسب هژمونی منطقه ای در حوزه مولفه های سخت قدرت (2012-2000)، مجید دشتگرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/19
 • مطالعه تطبیقی مدیریت بحران روسیه در سوریه و اوکراین، محمد جواد فتحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • تحولات سیاست خارجی هند پس از جنگ سرد و تاثیر آن بر سارک، نفیسه رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • مطالعه تطبیقی امنیت خلج فارس از منظر عراق و عربستان سعودی (2003-2014)، فیروزه جدیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • تاثیر تحولات2011-2016خاورمیانه بر روابط عربستان سعودی و اسرائیل، محمد مهدی کارآموزیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/24
 • نقش ایلات متحده در پیدایش گروههای سلفی تکفیری 2001 تا 2014 در خاورمیانه و شمال افریقا، شهره ابنیکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/24
 • تاثیر تحولات سالهای 2011 تا 2016 بر امنیت اسراییل، مهدی کاراموزیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/24
 • تاثیر بحرانهای خاورمیانه بر بر روابط روسیه و عربستان، حمیدرضا درخشان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • عوامل موثر بر رویکرد امنیتی عربستان سعودی 2005 تا 2015، طاهره ملایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • بررسی رابطه تهدیدات امنیتی خاورمیانه با اسیای مرکزی و قفقاز، سید اسلام فرج زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • چالشها و فرصتهای دیپلماسی عمومی چین در آسیای مرکزی، منا معتمد نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/28
 • موانع امنیتی شکل گیری سازمان جامع امنیتی در اسیای مرکزی و قفقاز، مسعود زینی وندیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/15
 • مولفهای سیاسی تاثیرگذار بر روابط ایران و روسیه 2011 تا 2015، حاتمه سادات میرمحسن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • تاثیر روابط ترکیه و عربستان سعودی بر امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، محمد گلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/16
 • رابطه روسیه و ایالات متحده و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران بعد از بحران سوریه 2011 تا 2017، معصومه نصرت ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • رابطه روسیه و ایالات متحده و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران بعد از بحران سوریه 2011 تا 2017، معصومه نصرت ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • رابطه روسیه و ایالت متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از بحران سوریه (2011-2017)، معصومه نصرت آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • همگرایی و واگرایی در روابط عربستان سعودی و ترکیه2011 تا 2016، غلامرضا عباس زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • تاثیر کنفرانس اقلیمی پاریس 2015 بر همکاری های سیاسی بین المللی، نصرالله عسکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/07/29
 • جایگاه نگاه به شرق در امنیت ملی روسیه 2012 تا 2016، مهدی جواهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/25
 • تاثیر روابط روسیه و هند بر امنیت جنوب اسیا 2000 تا 2017، زهرا کامیاب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/16
 • نقش بحران سوریه در تشدی تعارض ایران و عریستان سعودی2011 تا 2017، ستاره نصراللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/20
 • تاثیر بگزیت بر همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، معصومه مختاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • تحول قدرت در سیاست بین الملل از قدرت منابع ساختار محور یه سمت قدرت رابطه ای، مجید اقا زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • تحول قدرت در سیاست بین الملل، مجید آقازاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • رویکرد مقایسه ای به جایگاه چین و روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سعید بابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • دیپلماسی دفاعی ج.ا.یران در منطقه قفقاز، وحیدنادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/23
 • عوامل موثر در همگرایی راهبردی ایران و روسیه در مدیریت بحران سوریه2011-2016، زهرا خورشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/24
 • رابطه تهدیدات امنیتی در آسیای جنوبی و مرکزی مطالعه موردی قاچاق مواد مخدر(2001-2011)، آرش سفیدی کاسین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/24
 • تاثیر روابط عربستان سعودی و اسرائیل بر امنیت منطقه ای خاورمیانه 2015-2017، سعید سرداری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، محسن سلیمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مطالعه تطبیقی سیاست امنیتی ایران و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، محمد حیاتبخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/08/11
 • بحران روابط قطر با عربستان و تاثیر ان بر امنیت ملی ایران، سجاد منگلی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/03
 • مطالعه تطبیقی سیاست امنیتی ایران و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، محمد حیات بخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/08
 • نقش اوپک گازی در اقتصاد انرژی بین الملل، محمد جواد سپهوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/16
 • پیامدهای استراتژیک انقلاب شیلی برای اروپا، محمد حسین انصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/27
 • دلایل مخالفت ترکیه با رفراندوم استقلال کردستان عراق، بهمن شکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • روابط ایران و عمان و تاثیر ان بر امنیت خلیج فارس، مسعود مشرف، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • سیاست خارجی مشترک و امنیتی اتحادیه اروپا با تاکید بر دوران پس از برگزیت، مهدی فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • سیاست خارجی ایتالیا در قبال کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس 19914-2017، مجتبی زرگران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • خروج ایالات متحده امریکا از برجام، علی اکبر دارینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/04/09
 • تاثیر فعالیت های تروریستی در محیط پیرامونی امنیت ایران
 • نقش انرژی در رویکرد سیاست خارجی آسیای مرکزی و قفقاز با تاکید بر آذربایجان، قهرمان نورانی درآباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • چالش ها و فرصت های ژئوپلیتیک آذربایجان در سیاست خارجی قدرت های روسیه و آمریکا، جبار احمدیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر مذاکرات هسته ای بر روابط ایران و کشورهای خلیج فارس، فرزانه رستمی راینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جایگاه دیپلماسی عمومی ایران در آسیای مرکزی، یوسف اسکندری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر انرژی دریای مازندران بر امنیت ملی ایران، ابوذر نظریان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، الهام کشاورز، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه، سید علی نجات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نقش انگلستان در شکل گیری اسرائیل، رضا یونسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نقش سازمان تروریستی در تغییر امنیت، رضا حیدری زاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جایگاه قفقاز در سیاست خارجی قدرت های روسیه و آمریکا، فاطمه دیندارلو، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • رقابت چین و هند برای هژمونی منطقه ای، مجید دشتگرد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مبانی نظری تاثیر گذار بر گرایش نظریه های روابط بین الملل...
 • روابط ایران و روسیه و تاثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران
 • سیاست نگاه به شرق ایران و تاثیر آن بر منافع ملی ایران
PhD
 • حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (با تاکید بر مواضع دولتمردان ایرانی و امریکایی)، فاطمه محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
سمت‌های اجرایی
 • عضو گروه علوم سیاسی جشنواره بین المللی فارابی
 • عضو کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات علمی کشور
 • عضو کارگروه همبستگی و هویت ملی وزارت علوم، 1389/07/01، 1390/07/01
 • مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگ و برنامه ریزی اجتماعی، 1388/10/01، 1392/10/01
 • عضو کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت علوم
 • عضو کمیته علوم سیاسی و روابط بین الملل شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1390/04/01
 • عضو کمیته برنامه ریزی علوم سیاسی و روابط بین الملل وزارت علوم
 • عضو کمیته منتخب شورای مرکزی بورس
همکاری در نشریات
 • فصلنامه راهبرد سیاسی، علمی پژوهشی، 1398/11/23، 1403/11/23، 18/1101/031
 • نامه فرهنگی
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • اخلاق در گزینش 1 و 2، 1392/02/17