professor_pic
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد