professor_pic
غلامرضا شعبانی بهار
غلامرضا شعبانی بهار ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). نقش ابعاد فرهنگسازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). کاربرد مدل معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی سازة پرسشنامة شاخص های موفقیت ورزشی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2، 6
 • شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، لقمانی محسن. (1394). پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 2، 7
 • شعبانی بهار غلامرضا، حسینی حیدر، فرهانتی ابوالفضل، کشاورز لقمان. (1394). تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 2، 22
 • حسینی معصومه، فرهانتی ابوالفضل، شعبانی بهار غلامرضا. (1394). ارزیابی کیفی آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. مطالعات مدیریت ورزشی، 3، 33
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1394). طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 2، 9
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1394). بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1395). تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 4، 16
 • شعبانی بهار غلامرضا، فراهانی ابوالفضل، قره محمدعلی، سیاوشی محمد. (1395). تعیین مؤلفه های بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکدههای تربیت بدنی کشور و سنجش برازش آن. مدیریت و توسعه ورزش، 2، 9
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1392). طراحی الگوی ساختاری اثر رهبری معنوی بر توانمندسازی روان شناختی اعضای هیأت علمی دانشکدهدانشکده های بدنیهای تربیت بدنی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1، 3
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 9، 25
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آن ها در فدراسیون های ورزشی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 7، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 4، 7
 • نیک نژاد محمدرضا، شعبانی بهار غلامرضا، قربانزاده سید قاسم. (1393). سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 9، 26
 • صحرائی رضا مراد، عرفانی نصراله، شعبانی بهار غلامرضا، منصف علی. (1394). رابطه توانمند سازی و حمایتسازمانی ادراک شده با رضایتشغلی دبیران تربیتبدنی شهر همدان. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 2، 6
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3، 11
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2، 10
 • شکری مژده، شعبانی بهار غلامرضا، خدابنده لو وحید. (1395). تعیین رابطه بین شادی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4، 14
 • شعبانی بهار غلامرضا، کشاورز لقمان، فراهانی ابوالفضل، فرید فتحی اکبر. (1395). تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3، 11
 • شعبانی بهار غلامرضا، فراهانی ابوالفضل، کشاورز لقمان، حسینی حیدر. (1396). بررسی میزان سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان براساس الگوی هوی و فیلدمن. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و میزان پرخاشگری رشته‌های منتخب ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی، 4، 16
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1387). بررسی عوامل تاثیر گذار در کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش. پژوهش در علوم ورزشی، 5، 20
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1383). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 1، 3
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1386). نظرسنجی و نیازسنجی از دانش آموزان در مورد درس تربیت‌بدنی. ورزش و علوم زیست حرکتی، 33، 33
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1396). تدوین مدل سلامت سازمانی براساس فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4، 15
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1385). تأثیر برنامه تمرینی ویژه برکیفیت زندگی زنان یائسه غیرورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی، 3، 12
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1396). تأثیر محیط قانونی بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5، 18
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1391). تحلیل راهبردی درونی و بیرونی اداره کل تربیت‌بدنی استان همدان. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). بررسی اختلاف منابع اطلاعاتی ورزشکاران ماهر و غیر ماهر در خودارزیابی عملکرد. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3، 2
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). تعین رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان همدان. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 2، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4، 2
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). شناخت رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی با نوع رشته ورزشی زنان تیم های اصفهان. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1389). تعیین رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد ورزشی ورزشکاران استان همدان. پژوهش در علوم ورزشی، 7، 28
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی گروهی شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 2، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری استادان تربیت‌بدنی دانشگاه های سراسر کشور. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 1، 2
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1389). بررسی و مقایسه بلوغ اجتماعی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بوعلی سینا. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1390). ارتباط بین سبک رهبری با اثربخشی گروهی مربیان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده دراولین المپیاد ورزشی ملی دانشجویان. پژوهش در علوم ورزشی، 3، 3
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1389). تعیین ارتباط و مقایسه بین منبع کنترل و ورزشکار و غیر سلامت روانی دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2، 3
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1389). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی‌کاران با رشته‌های منتخب ورزشی کشتی، تکواندو و کبدی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1389). تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارشناسان حوزه ستادی سازمان تربیت¬بدنی کشور. پژوهش در علوم ورزشی، 7، 8
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1398). تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7، 28
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1397). بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7، 26
 • شعبانی بهار غلامرضا، ایزدی علیرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب. (1396). تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWO. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6، 2
 • جماعت خاطره، شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب. (1396). مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی بر اساس آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی و روانشناختی. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 7، 4
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1397). تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5، 2
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1397). نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 5، 1
 • شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب، مقصودی ایمن حمید رضا. (1396). بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیونهای منتخب ورزشی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1، 32
 • شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب، لقمانی محسن. (1395). تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3، 19
 • شعبانی بهار غلامرضا، ایزدی علیرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب. (1396). تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6، 2
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1399). الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری. مطالعات دفاعی استراتژیک، 18، 80
 • شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب، لقمانی محسن. (1395). تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5، 3
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1398). تدوین مدل اندازه‌گیری توسعۀ سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 7، 24
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1397). تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5، 20
 • شعبانی بهار غلامرضا، هنری حبیب. (1397). طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 8، 16
 • شعبانی بهار غلامرضا، هنری حبیب. (1397). تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی. مدیریت و توسعه ورزش، 7، 13
 • مجلسی ارده جانی سهیلا، شعبانی بهار غلامرضا، سلیمانی مجید، هنری حبیب. (1397). طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان .. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 8، 16
 • ایزدی علی، شعبانی بهار غلامرضا، گودرزی محمود، هنری حبیب. (1398). تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8، 1
 • ساعتی زارعی اکبر، شعبانی بهار غلامرضا، سلیمانی مجید. (1398). طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6، 24
 • شعبانی بهار غلامرضا، عرفانی نصراله، سلیمانی مجید. (1398). تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8، 30
 • شعبانی بهار غلامرضا، فرید فتحی اکبر. (1397). نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5، 2
 • مجلسی ارده جانی سهیلا، شعبانی بهار غلامرضا، سلیمانی مجید، هنری حبیب. (1397). تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5، 1
 • مجلسی ارده جانی سهیلا، شعبانی بهار غلامرضا، سلیمانی مجید، هنری حبیب. (1398). تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان.. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7، 4
 • کارگر غلامعلی، شعبانی بهار غلامرضا، هنری حبیب. (---). تدوین مدل راهبردی شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران یک نظریه ی برخاسته از دادهها. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1، 1399
 • کارگر غلامعلی، هنری حبیب، شعبانی بهار غلامرضا. (---). طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، بهار، 1
 • حبیبی راد عاطفه، هنری حبیب، شعبانی بهار غلامرضا، کشکر سارا. (---). واکاوی عوامل سازمانی و محیطی پدیده سقف شیشه ای در مدیریت ورزش بانوان ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
 • قربانی محمدحسین، کشکر سارا، هنری حبیب، شعبانی بهار غلامرضا. (---). تصویرپردازی آینده علوم ورزشی از منظر جوانان تحصیل کرده کشور. ---
 • قربانی محمدحسین، کشکر سارا، هنری حبیب، شعبانی بهار غلامرضا. (---). فراتحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد نظام آموزش عالی علوم ورزشی در ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
 • شهلائی باقری جواد، شعبانی بهار غلامرضا، غفوری فرزاد، مظلومی فرزانه. (---). پایش راهبردهای مقابله‌ای جهت تعدیل چالش‌های استراتژیک ناشی از همه‌گیری کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی. پژوهش در ورزش تربیتی، 0، 0
 • شهلائی باقری جواد، غفوری فرزاد، شعبانی بهار غلامرضا، مظلومی سوینی فرزانه. (---). پایش چالش‌های استراتژیک ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون-های ورزشی. مدیریت ورزشی، 0، 0
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • نوعی سقرلو شهرزاد، کشکر سارا، شعبانی بهار غلامرضا، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، سخنران، تعیین مؤلفه ها و میزان اعتماد عمومی نسبت به مدیریت ورزش کشور، 1397/08/23، 1397/08/24
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Ghasemzadeh Miaad, Keshkar Sara, Shabani Bahar Gholamreza, Ghorbani Mohammad Hosein, 12th international congress on sport sciences(ICSSRI 2020), poster presentation, Identifying effective factors in the capacity building of Iranian national sports organizations, 2020/11/09, 2020/11/12
 • Ghasemzadeh Miaad, Keshkar Sara, Shabani Bahar Gholamreza, Ghorbani Mohammad Hossein, 12th international congress on sport sciences(ICSSRI 2020), poster presentation, The role of capacity building components in the development of good governance of Iranian national sports organizations, 2020/11/09, 2020/11/12
تالیف
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1391). مدیریت طرز اجرای مسابقات ورزشی. ایران-همدان، انتشارات دانشگاهی
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1395). روش تدریس تربیت بدنی در مدارس. None
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1393). اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش. ایران-همدان، None
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1394). اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی. None
سایر
 • شعبانی بهار غلامرضا. (1397). مدیریت مالی و اداری در ورزش. ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • بررسی رابطه بین میزان خلاقیت مربیان والیبال و فوتسال با عملکرد تیم های ورزشی آنها در مسابقات سراسری دانشگاه¬ها، جواد اقبالیان، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/02
 • تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه، زینب محمودیان، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 • ارتباط بین هوش عاطفی با میزان اثر بخشی سازمانی مدیران و روسلی هیئت های ورزشی استان لرستان، احمدرضا عزیزی فتاح آباد، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/28
 • نقش شرایط اقتصادی اجتماعی خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ورزشکاران و غیرورزشکاران شهر شازند، مهدی بهاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
 • تاثیر متقابل مشارکت در ورزش همگانی و قهرمانی و اولویت بندی ابعاد آن، حدیثه قره جه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31