professor_pic
ابراهیم برزگر
ابراهیم برزگر ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد