professor_pic
غلامرضا لطیفی
غلامرضا لطیفی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: شهرسازی،مدیریت شهری،برنامه ریزی منطقه ای ،کاربری زمین،برنامه ریزی اجتماعی و جمعیتی
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • مبانی و اصول برنامه ریزی شهری، ملی، سایر، 1393/09/05
کسب جایزه فرهنگی
  • پژوهشگر برتر دانشکده، 1386/09/26، لطیفی غلامرضا
  • پژوهشگر برتر دانشکده، 1392/09/25، لطیفی غلامرضا
  • جایزه دو سالانه معماری و شهرسازی دکتر مزینی، 1393/09/19، لطیفی غلامرضا