professor_pic
غلامرضا لطیفی
غلامرضا لطیفی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: شهرسازی،مدیریت شهری،برنامه ریزی منطقه ای ،کاربری زمین،برنامه ریزی اجتماعی و جمعیتی
Teaching Courses
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری‌ های‌ برنامه‌ ریزی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی مددکاری اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی مددکاری اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ شهری‌، کارشناسی
 • مدیریت‌ شهری‌، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • توسعه منابع انسانی در رفاه اجتماعی ، دکتری
 • توسعه منابع انسانی در رفاه اجتماعی ، دکتری
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ منطقه‌ ای‌ و‌ آمایش‌ سرزمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی کاربری زمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی کاربری زمین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارگاه‌ برنامه ‌ریزی‌ شهری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارگاه‌ برنامه ‌ریزی‌ شهری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی ‌و ‌ارزیابی ‌طرح های‌ توسعه ‌منطقه ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول ‌و‌ مبانی‌ برنامه‌ ریزی ‌منطقه ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسایل‌ شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسایل‌ شهری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌برنامه‌ریزی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ برنامه ‌ریزی ‌منطقه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌شهری، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ مبانی‌ برنامه‌ ریزی ‌منطقه ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارگاه‌ برنامه ‌ریزی‌ شهری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارگاه‌ برنامه ‌ریزی‌ شهری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ شهری‌، کارشناسی
 • سمینار ( تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارب برنامه ریزی شهری ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ ریزی‌ کاربری ‌زمین‌، کارشناسی ارشد M.Sc