اهداف
1. ساماندهی نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه 2. ساماندهی و ارتقاء منابع در حوزه پژوهش (انسانی،مادی و مالی) 3. ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات علمی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام­های رتبه­بندی 4. ارتقاء سطح همکاری ها و تعاملات بین المللی دانشگاه 5. توسعه علوم انسانی مبتنی بر ارزش های اسلامی - ایرانی