professor_pic
اورنگ ایزدی
اورنگ ایزدی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحقیق‌در‌دستور‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستورزبان‌فارسی‌1، کارشناسی
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (3)- متون ‌دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • تحقیق‌در‌دستور‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحقیق‌در‌دستور‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستورزبان‌فارسی‌1، کارشناسی
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (3)- متون ‌دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌ترفانی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌ترفانی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور‌ تاریخی‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخچه‌ زبان‌ های ‌ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (3)- متون ‌دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (3)- متون ‌دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ‌نگارش‌پیشرفته، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی، کارشناسی
 • تحقیق‌در‌دستور‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • فارسی ‌میانه (‌1) - ‌اندرز نامه ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (‌1) - ‌اندرز نامه ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (‌1) - ‌اندرز نامه ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستورزبان‌فارسی‌2، کارشناسی
 • نوشته‌ های‌ فارسی‌ باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (2)- یشتها (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور تاریخی، کارشناسی
 • دستور تاریخی، کارشناسی
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌فارسی‌میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (‌1) - ‌اندرز نامه ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (1) - وندیداد ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (3)- متون ‌دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • زبانشناسی‌ عمومی، کارشناسی
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارگاه ویراستاری2، کارشناسی
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • فارسی، کارشناسی
 • ‌نگارش‌پیشرفته، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • ساختارهای‌دستوری‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبانشناسی‌ عمومی، کارشناسی
 • زبانشناسی‌ عمومی، کارشناسی
 • ‌نگارش‌پیشرفته، کارشناسی
 • فارسی، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • فارسی، کارشناسی
 • تاریخ‌زبان‌فارسی‌، کارشناسی
 • دستور پیشرفته‌ زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی
 • فارسی، کارشناسی
 • ساخت دستوری زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور تاریخی، کارشناسی
 • آشنایی با زبان و آثار پهلوی، کارشناسی