professor_pic
اورنگ ایزدی
اورنگ ایزدی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد